• ro
  • en

ANUNȚ/CONCURS DE OFERTE pentru crearea platformei electronice din sfera științei și inovării

1.   Denumirea autorităţii : Instituția Publică  AGENȚIA PENTRU CERCETARE ȘI DEZVOLTARE

2.   IDNO: 1016600022923

3.   Tip procedură achiziție: Concurs

4.   Obiectul achiziției: Servicii informaționale în sistemul "E-Platforma CDI, Modulul II "Expertiza și metadate aferente"

5.   Data publicării anunțului de intenție: 02.10.2017

Acest(ă) anunț/invitație de participare este întocmit în scopul:

Executarii lucrarilor de dezvoltare a platformei electronice pentru expertiza propunerilor din sfera științei și inovăriiîn sistemul informațional "E-Platforma CDI",inclusiv prestarea sesiunilor de formare, instalare și restaurare.

6.   Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici: buget de stat.

7.   Temei juridic: Contract de prestare a serviciilor, încheiat între părți.

8.   Modalităţi de plată: in termen de 30 zile in baza facturii fiscale si a procesului verbal de receptie.

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la concursul ofertelor de creare a unei platforme electronice, conform caietului de sarcini.

9. Locul executării lucrărilor: Instituția Publică Agenția pentru Cercetare și Dezvoltare

10. Criteriile de selecție a ofertelor:

·  Oferta de preț (preț competitiv, unde se va ține cont de raportul preț-calitate);

·  Experiența ofertantului.

    11.  Dosarul de aplicare se prezintă în format electronic și trebuie să cuprindă următoarele:

Nr. d/o

Denumirea documentului/cerinței

Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinţei:

Obligativitatea

1

Oferta tehnică și oferta financiară

caietul de sarcini

Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.

Da

2

Licenta de activitate

Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.

Da

3

Informatii generale despre ofertant

Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.

Da

 

12. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la instituția contractantă şi depune dosarul de aplicare la adresa indicată mai jos:

a)     Denumirea autorităţii contractante: Instituția Publică Agenția pentru Cercetare și Dezvoltare.

b)    Adresa: mun.Chișinău, str.Ștefan cel Mare și Sfînt bd.,1 (of.) 203.

c)     Fax:022273545

d)    E-mail:institutia.acd@gmail.com

Setul de documente poate fi obținut la aceeaşi adresă, după depunerea cererii de participare
(cu indicarea clară a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact şi numelui persoanei împuternicite de către Participant).

Pentru mai multe detalii accesați linkul cu caietul de sarcini (descarcă fișier)

13. Termenul limită de prezentare a ofertelor 30.10.2017